Luni - Vineri 08:00 - 17:00

UniCredit Consumer Financing - Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit - Rombiz

Informare referitoare la
prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit

Datele cu caracter personal apartinand dumneavoastra, in calitate de solicitant de credit/imprumutat/codebitor/garant (persoana vizata), in relatia cu UniCredit Consumer Financing IFN S.A, sunt prelucrate in Sistemul Biroului de Credit in urmatoarele conditii:

1.     Datele de identificare ale operatorilor
        UniCredit Consumer Financing IFN S.A., societate administrata in sistem dualist, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13865/14.08.2008, CUI 24332910, inscrisa in Registrul General al Bancii Nationale a Romaniei sub numarul RG-PJR-41-110247/24.10.2008, Registrul Special sub numarul RS-PJR-41-110065/09.02.2010 si Registrul Institutiilor de plata sub numarul IP-RO-0009/02.03.2015, inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 10243, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ghetarilor, nr. 23-25, etaj 1 si 3, capital social subscris si varsat: 103.269.200 Lei, denumit in continuare Participant, si S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, , in calitate de operatori asociati, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul UE”).

        Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.
        Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

2.     Temeiul legal si scopul prelucrarii
        Participantul si Biroul de Credit prelucreaza datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul UE, pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.
Participantul are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, Participantul prelucreaza informatiile indicate la punctul (4), inregistrate pe numele dvs. in evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit in vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.

3.     Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia
        Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea Participantului de a efectua analiza corespunzatoarea a riscului de creditare, in conformitate cu obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.

        Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit
        a)     date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/resedinta si de corespondenta, numarul de telefon fix/mobil, data nasterii, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;
        b)     date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului;
        c)     date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de rate restante, numarul de zile de intarziere, categoria de intarziere, data inchiderii produsului;
        d)     date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;
        e)     date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;
        f)     numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti;

4.     FICO® Score de la Biroul de Credit
        Datele cu caracter personal prevazute la punctul (4) pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.
Participantul utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.
        FICO® Score de la Biroul de Credit este un numar cuprins intre 300 si 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea ca persoana vizata sa-si plateasca in viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.
        FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata.
        FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

5.     Destinatarii datelor
        Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (2).
        Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

6.     Perioada de stocare
Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.

7.     Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri
        Participantul utilizeaza un proces decizional automatizat in scopul evaluarii bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii si/sau executarii contractului de credit, precum si in scopul reducerii riscului de credit. In acest sens, Participantul prelucreaza datele cu caracter personal funizate de catre Biroul de Credit prin intermediul unor tehnici informatice si/sau algoritmi care nu implica un factor uman si care produc efecte juridice asupra persoanei vizate, precum acordarea sau respingerea creditului. In acest caz, Operatorul dispune de masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate, cel putin dreptul de a obtine interventie umana din partea Operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

8.     Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        In calitate de persoana vizata, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:
          a.     dreptul de acces la date se poate exercita:
               -     printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau
               -     prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
               -     personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs.
Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Unicredit Consumer Financing IFN SA in analiza cererii de credit;
          b.     dreptul de rectificare a datelor,
          c.     dreptul de ștergere a datelor,
          d.     dreptul la restrictionarea datelor,
          e.     dreptul de a se opune prelucrarii,
                  pot fi exercitate:
                    -     prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
                    -     personal sau pe cale electronica, respectiv prin depunerea unei cereri scrise , datata si semnata olograf, trimisa la adresa sediului Participantului care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate: Bucuresti, sector 1, str. Ghetarilor, nr. 23-25, etaj 1 si 3, sau prin e-mail la adresa: [email protected]
          f.     dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;
pot fi exercitate:
               -     personal sau pe cale electronica, respectiv prin depunerea unei cereri scrise, datata si semnata olograf, trimisa la adresa sediului Participantului care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate: Bucuresti, sector 1, str. Ghetarilor, nr. 23-25, etaj 1 si 3, sau prin e-mail, la adresa: [email protected]
          g.     dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal și justitiei.


9. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:
A Pentru Participant - [email protected]
Pentru Biroul de Credit - adresa de e-mail: - [email protected]

 

Ultima actualizare: 24.07.2018